Jaostot

KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRI RY JAOSTOJEN OHJESÄÄNTÖ

 

Määritelmä jaostoista

 • Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri voi toimintansa tehostamiseksi perustaa jaostoja roturyhmittäin tai harrastusalan mukaan. Jaostot toimivat Piirin hallituksen ja kennelkentän välisenä yhteyselimenä ja koordinaattorina. Jaostot ovat epäitsenäisiä toimintayksiköitä. Ne noudattavat Piirin sääntöjä ja toimivat kiinteässä yhteistyössä Piirin hallituksen kanssa, ja pitävät tarvittaessa yhteyttä Piirin kouluttajiin ja jäsenseuroihin. Jokainen jaosto hoitaa vain omaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä, voi myös olla yhteistyössä muiden jaostojen kanssa. Piirin vuosikokous nimeää tarvittavat jaostot ja Piirin hallitus vahvistaa jaostojen kokoonpanon.

Jaostojen muodostaminen

 • Jaoston toimiva puheenjohtaja tai Piirin hallituksen nimeämä henkilö toimii uuden jaoston kokoonkutsujana ja tiedottaa tästä jäsenseuroille, jotka esittävät kokoonkutsujalle ehdokkaansa jaostoon.Kokoonkutsuja esittää ehdotukset Piirin hallitukselle. Piirin hallitus käsittelee kokoonkutsujan esityksen. Piirin hallitus voi tehdä muutoksia jaostojen kokoajien ehdotuksiin. Piirin hallitus hyväksyy jaostojen kokoonpanot. 
 • Suositus jaostojen henkilömäärästä: 6-12 henkilöä. Kattava otos koko Piirin alueelta ja ennen kaikkea aktiivinen,  jaostojen henkilöistä voisi vuosittain olla erovuorossa 2-3 henkilöä. Jaostojen jäsenten tulee olla Piirin jäsenseuran jäseniä ja asuttava vakinaisesti Piirin alueella.

Jaostojen  hallinto

 • Jaostojen tulee noudattaa tätä ohjesääntöä ja toimia Piirin hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
  Pöytäkirjat ja niiden pykälät on numeroitava juoksevasti ja pöytäkirjat tulee säilyttää huolellisesti.
 • Kopio pöytäkirjoista tulee toimittaa Piirin hallitukselle kahden viikon kuluttua kokouksesta.
 • Kaikista tapahtumista on tiedotettava ajoissa ja kaikki anomukset on aina lähetettävä Piirin hallituksen kautta.

Jaostojen toiminnan suunnittelu

 • Jaosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka on toimitettava Piirin hallitukselle lokakuun loppuun mennessä. Piirin hallitus vahvistaa jaostojen toimintasuunnitelmat, jotka sisältävät päätoimintaviivat jaostojen toiminnasta. Jaostojen vastuulla olevan tapahtuman järjestämisestä esim. koulutustilaisuudesta on toimitettava normaali anomus Piirin hallitukselle kuuloisenkin määräajan mukaan. Myös eri tilaisuuksien ohjelmat ja osallistujaluettelot tulee toimittaa Piirille kahden viikon kuluessa ko. tapahtumasta. 

Jaostojen toimintakertomukset

 • Toimintavuoden päättyessä jaosto laatii toimintakertomuksen, joka on jätettävä Piirin hallitukselle helmikuun loppuun mennessä. 

Jaostojen talous

 • Jaosto laatii vuosittain talousarvion ja toimittaa sen toimintasuunnitelman mukana Piirin hallitukselle lokakuun loppuun mennessä. Piiri myöntää jaostoille vuosittain toiminta avustusta, jonka suuruus määräytyy edellisen vuoden toiminnan määrästä ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta. Piiri päättää jaostojen pankkitilin avaamisesta ja lopettamisesta sekä nimeää tilin käyttäjät.  Jaoston taloudenhoitaja on velvollinen ilmoittamaan jaoston tilinnumeron Piirin taloudenhoitajalle. 

Jaostojen kirjanpito

 • Jaoston tilikausi on saman kuin Piirin tilikausi eli kalenterivuosi. Jaoston tulee tehdä tilinpäätös ja luovuttaa se Piirin taloudenhoitajalle pankin tiliotteiden sekä muiden kuittien kanssa tammikuun loppuun mennessä.

Jaoston ohjesäännön muuttaminen

 • Näitä sääntöjä voi Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin hallitus muuttaa kokouksessaan.